Xuyên Suốt…

Khi quán triệt Chính Sách Xuyên Suốt CHXHCNVN như này,
Bạn sẽ chọn thái độ nào là thích hợp nhất?

Chân Trời Mới Media's photo.
Chân Trời Mới Media's photo.
Chân Trời Mới Media's photo.
Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: