Thùng rác đầy rồi phỏng?

Định thoát hán, hay chí ít đang bàn về thoát hán, thì cũng phải chịu khó dọn sạch các thứ bá vơ liềm búa sao tượng kia đi chứ hè !

Giữ chi cho rối hè ?

5 Comments

  1. […] Thùng rác đầy rồi phỏng? 05/06/2014 […]

  2. […] –  TS. Đinh Hoàng Thắng: “Thoát Trung”: vẫn chỉ là giấc mơ (Tễu). – Thùng rác đầy rồi phỏng? (Đinh Tấn […]

  3. […] –  TS. Đinh Hoàng Thắng: “Thoát Trung”: vẫn chỉ là giấc mơ (Tễu). –Thùng rác đầy rồi phỏng? (Đinh Tấn […]

  4. […] –  TS. Đinh Hoàng Thắng: “Thoát Trung”: vẫn chỉ là giấc mơ (Tễu). – Thùng rác đầy rồi phỏng? (Đinh Tấn […]

  5. sách phong thủy nào hay

    Thùng rác đầy rồi phỏng? | đinh tấn lực

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: