Mũi Khoan, Kim Tiến & Cái Lổ Đen Trách Nhiệm

Mũi Khoan, Kim Tiến

& Cái Lổ Đen Trách Nhiệm

 

Việt Nam ta nổi tiếng thế giới về một thứ thâm sâu vĩ đại tương tự như cái lổ đen bí hiểm của vũ trụ. Cho dù đảng và nhà nước nhất quyết rằng trong đó lổn nhổn toàn phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao, nhưng không một ai xưa giờ thực sự thấy được có gì trong đó. Vì thế, nó có tên chính xác là cái Lổ Đen Trách Nhiệm” (ĐTL).

>>>Đọc Tiếp…

https://dinhtanluc.wordpress.com/mui-khoan-kim-tien-cai-lo-den-trach-nhiem/

KimTien

Comments are closed.

%d bloggers like this: